Deko Alarm & Beveiligingstechniek BVDeko BewakingContactVacaturesLinksActueel en media
Gebruikersvoorwaarden en kennisgevingen van de
Deko Alarm website

Laatst aangepast: 12-09-2013

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website van Deko Alarm gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Deko Alarm en haar activiteiten. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Deko Alarm kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door Deko Alarm geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Auteursrecht e.a.

De website is eigendom van Deko Alarm. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan Deko Alarm of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Deko Alarm. De broncode van de website www.deko-alarm.nl, inclusief de database blijft ten alle tijde eigendom van Deko Alarm en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Deko Alarm worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Deko Alarm worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Hyperlinks

Het aanbrengen van hyperlinks naar deze website is toegestaan. Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan Deko Alarm worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op onze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Deko Alarm van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.

Privacy

Deko Alarm respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De informatie die door Deko Alarm tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door Deko Alarm aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van deze website. Alle verzamelde informatie met betrekking tot een bezoek aan deze website wordt anoniem geregistreerd en is niet te herleiden naar een (natuurlijk) persoon. Indien er persoonsgebonden informatie geregistreerd wordt, zal dit uitsluitend gebeuren na expliciete toestemming van de bezoeker. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van het verzamelen van die persoonsgegevens, waaronder - doch niet uitsluitend - begrepen marketingdoeleinden. Indien u geen informatie meer van Deko Alarm wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door Deko Alarm een e-mail te sturen.
De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Deko Alarm maakt op haar websites geen gebruik van cookies.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken gaat u er mee akkoord dat Deko Alarm niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet door Deko Alarm. Een en ander laat onverlet dat Deko Alarm in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van Deko Alarm.

Toegang

Deko Alarm behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

Wijziging van deze voorwaarden en bepalingen

Deko Alarm behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.


ISO9001_2008

Deko Alarm & Beveiligingstechniek is erkend voor de volgende certificatieschema's:

- Ontruimingsalarminstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van ontruimingsalarminstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Onderhouden
van ontruimingsalarminstallaties
- BMI 2011: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van brandmeldinstallaties
- BMI 2011: Onderhouden
van brandmeldinstallaties
- PVE opsteller
- Borg Technisch beveiligingsbedrijf
- Borg bouwkundig beveiligingsbedrijf
- Borg alarminstallateur
- ISO 9001:2008

Deko Bewaking is gecertificeerd voor het keurmerk beveiliging versie 3

| Index | | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | ©2015 Deko Alarm